Сагласност за коришћење података о личности

“Новинско-издавачко друштво компанија Новости ад”, Београд, Трг Николе Пашића 7, матични број: 07040962 , ПИБ: 100002348 (даље у тексту: „ Новости “), поштује приватност Ваших личних података и обавезује се на њихову заштиту у складу са примењивим одредбама Закона о заштити података о личности усклађеним са европском регулативом ГДПР (Сл.гласник РС бр.87/2018 од 13.11.2018. године, који се примењује од 20.08.2019. године) у даљем у тексту: „Закон о заштити података о личности“.

Лични подаци се прикупљају у тренутку Ваше регистрације на Интернет стране „Новости»), -а (на пример путем регистрационог формулара, пријаве за нењслеттер) или када их добровољно откријете приликом, нпр., спровођења анкете за купце, давања повратних информација, учествовања у конкурсима или пријавама за посао путем слања радне биографије (ЦВ-а). Уколико не желите да оставите Ваше личне податке које од Вас тражимо, постоји могућност да нећете моћи приступити појединим деловима, услугама или функцијама Интернет страна или нећемо бити у могућности да Вам пружимо одговор на Ваше питање.

Лични подаци који се прикупљају, обрађују и користе од стране „Новости“), -а на начин и према условима наведеним у овој Сагласности су:

 

Ваше лично име и презиме,

  • Ваша адреса пребивалишта/боравишта,
  • Ваша е-маил адреса,
  • Број телефона, мобилног телефона и/или факса,

надаље назначени као „Лични подаци“.

Лични подаци се првенствено прикупљају ради:

  • евиденције гарантног рока,
  • наше интерне статистичке обраде података,
  • промоције нових производа и услуга,
  • могућности слања публикација, брошура и другог рекламног материјала,
  • истраживања тржишта и сличних везаних активности,

надаље назначене као „Сврха обраде“.

Коначно, коришћењем ове Стране, Ваш рачунар ће аутоматски открити одређене техничке и друге податке и исте ћемо прикупити (као што су Ваша мрежна адреса, врста претраживача и податак о страни која Вас је упутила на нашу Страну) ради оперативних и сигурносних разлога, и ради бољег разумевања на који се начин користе наше Стране.

 

Давањем Сагласности на коришћење Личних података, пристајете да се Ваши Лични подаци користе, обрађују, преносе и похрањују од стране „Новости“ или било којег друштва ангажованог од стране „Новости “ ради извршавања помоћних послова обраде Личних Података, а који се могу налазити изван Републике Србије, и то у државама чланицама Европске Уније и САД-а (сви заједно надаље у тексту: „Новости“) у горе назначене Сврхе обраде без обавезе да Вас „Новости “ о сваком поједином коришћењу Личних података претходно посебно обавештава.

 

Осим горе изричито наведених, Ваше Личне податке нећемо користити, обрађивати, преносити нити их стављати на располагање било којим трећим правним или физичким особама без Вашег додатног пристанка, осим случајева коришћења Личних података за које није потребна Ваша претходна сагласност, у складу Законом о заштити података о личности (као што су: случајеви када је прикупљање Личних података потребно да би се остварили или заштитили животно важни интереси Вас или другог лица, а посебно живот, здравље и физички интегритет, случајеви када је прикупљање Личних података потребно у сврху извршења обавеза одређених законом, актом донетим у складу са законом или уговором закљученим између лица и руковаоца, као и ради припреме закључења уговора, у сврху прикупљања средстава за хуманитарне потребе и у другим случајевима одређеним законом).

 

Ова Правила приватности се примењују искључиво на Интернет стране „Новости “, и не примењује се на стране трећих особа. На Интернет странама „НИД Новости АД“-а могу бити пружене везе (линкови) на њеб стране које би Вас могле занимати. Штавише, ради познатих карактеристика Интернета, не можемо гарантовати ниво стандарда заштите приватности на таквим странама, ни преузети одговорност за садржај страна које нису стране „Новости“. Ова Правила приватности нису намењена примени на било којој страни која не припада “Софтецх Солутионс”-у, а чија се веза може налазити на Интернет странама „Новости“. Када год користите везе на друге стране, треба да будете опрезни и да прочитате правила приватности предметне стране.

 

Давањем Ваше сагласности за коришћење Личних података, Ви изјављујете да се слажете да Ваше Личне податке „Новости“штити као пословну тајну: све особе које имају приступ тим Личним Подацима, без обзира да ли се ради о овлашћеним радницима „Новости“ и/или друштвима ангажованим од стране „Новости“, „Новости “ се посебно обавезује на дужност чувања тајности података. Поред тога, право на приступ Вашим Личним Подацима имају само овлашћене особе „Новости“ и само у мери у којој је то нужно ради обављања послова из њиховог делокруга, при чему се на свим нивоима пословања примењују најсавременије организационе, кадровске и техничке мере заштите података од неовлашћеног приступа што укључује, али се не ограничава на, криптолошко осигурање свих података у току архивирања и преноса информатичким и телекомуникационим системом, употребу механизама сигурносног пријављивања на рад употребом корисничких имена и пропусница (пассњорд) на свим нивоима уноса и обраде, 24-часовни алармни систем и заштиту пословних просторија у којима се налазе рачунари, телекомуникациона и друга ИТ опрема неопходна за рад система, спремање и чување свих података евентуално архивираних у штампаном медију и/или преносивом информатичком медију у просторијама и објектима са заштићеним приступом и слично.

Уписивањем Ваше е-маил адресе у формулару за регистрацију пристајете да Вас контактирамо путем е-маила и аутоматски улазите на нашу маилинг листу ради слања обавештења и у циљу промоције производа „Новости “. Давање пристанка на контактирање путем е-маил адресе од стране „Новости АД“-а је тренутак уврштавања на маилинг листу.  Заштита приватности Ваших Личних података је трајна, а у сваком тренутку можете одустати од дате Сагласности, да затражите промену или исправку већ датих Личних података и/или затражити престанак даљње обраде Ваших Личних Података и искључење са наше маилинг листе. Након тога, Лични подаци се више не користе од стране „ Новости”, осим за интерне сврхе, нпр. ради информатичке или статистичке обраде података када Лични подаци више не омогућују идентификацију особе на коју се односе.

 

Уписивањем телефонског броја у регистрациони формулар пристајете да Вас контактирамо и да исти употребљавамо у сврхе промоције нових акција и производа „ Новости“, као и у све друге сврхе промоције и маркетинга.

Ова Сагласност обухвата и све накнадне измене, због законске дужности ажурирања било које од напред наведених врста података, за које „Новости“сазна у обављању своје делатности и вреди до наступања једне/неке од следећих околности: опозива Сагласности и/или престанка обраде због испуњења Сврхе обраде за коју је Сагласност дата и/или престанка обраде због одлука државног органа надлежног за наџор над обрадом Личних података. У свим наведеним случајевима, Ваши Лични Подаци ће бити брисани и њихова даљња обрада ће престати.

 

Ако имате било каквих питања у вези са обрадом напред наведених Личних Података и ако ову Сагласност желите због било којег разлога и било када да опозовете и уколико сматрате да је потребно исправити Ваше Личне податке, молимо да нам се обратите писаним путем (препорученом поштом, телефаксом или путем е-маил-а) на следећу адресу:

Новинско-издавачко друштво Компанија Новости ад ,Београд, Трг Николе Пашића 7

Телефон:

Е-mail: knjige@novosti.rs